+4542679011 mail@asmussenmedia.dk

Markedsføringstiltag på Internettet

Internettet er et af de vigtigste redskaber, når mulige kunder og samarbejdspartnere skal finde potentielle leverandører af bestemte produkter eller ydelser. Og her bliver søgetjenester eller søgemaskiner en vigtig brik af flere årsager:

 • Mere end 9 ud af 10 brugere benytter sig at søgetjenester som fx. Jubii, Yahoo og Google, når de foretager søgninger på Internettet.
 • Investeringen i en professionel søgemaskine optimering giver langt højere afkast i form af flere besøgende – og dermed flere kunder og øget omsætning – end tilsvarende investering i bannerreklamer, konkurrencer og andre markedsføringstiltag på Internettet.
 • Men hvorfor så optimere sin hjemmeside i forhold til disse søgetjenester?
 • Svaret kender alle, der har prøvet at søge på Internettet: Listen over de resultater, som matcher det eller de valgte søgeord, er ofte alen lang – flere tusinde resultater er ikke unormalt. Flere undersøgelser viser, at de færreste kommer videre end de første tre sider i resultatlisten. Det svarer typisk til de første 30 hjemmesider, der matcher de valgte søgekriterier.
 • Et andet problem man typisk oplever på søgetjenesterne er, at søgningen ikke giver relevante resultater – man finder med andre ord ikke det, som man søger efter.Søgemaskine optimering er meget mere end blot at lade sin hjemmeside registrere hos de forskellige søgetjenester. Det handler om indgående kendskab til de forskellige søgetjenester, viden om valg af søgeord, optimering af selve hjemmesidestrukturen, løbende optimering og vedligeholdelse – og meget mere.
 • Der er med andre ord brug for kompetent og professionel rådgivning, hvis man vil findes på Internettet.Denne guide kan forhåbentlig give dig overblik over de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med en søgemaskine optimering. Jo bedre du som kunde er klædt på til at begive dig ud i søgetjene- sternes univers, jo bedre bliver resultaterne i den sidste ende.

Sådan virker søgetjenesterne

Ja, desværre er der ikke en enkelt formel, der kan fortælle, hvordan alle søgetjenesterne fungerer. Siden Yahoo kom frem i 1990 som den første større søgetjeneste på Internettet, er der kommet tusindvis af andre søgetjenester til. Og i takt med, at antallet af hjemmesider er nærmest eksploderet i antal, så er kravene til søgemaskinerne ligeledes blevet skærpet i kampen om at levere relevante resultater til brugerne.

Set fra brugerens synspunkt virker søgetjenesterne meget ens – man indtaster et søgeord og få en liste over relevante hjemmesider ud i den anden ende. Og da man typisk starter fra begyndelsen i resultatlisten, så har man større chance for at blive klikket på, hvis man ligger højt på listen.

Men selve processen mellem indtastningen af søgeordet eller søgeordene og fremkomsten af resultatlisten er meget kompliceret og vanskelig at gennemskue. Og det er netop også meningen – det er nemlig her den enkelte søgetjenestes forretningshemmelighed ligger. De metoder, som søgetjenesterne benytter sig af, kaldes for ”algoritmen”. Algoritmen er forskellig fra tjeneste til tjeneste og består af et sæt af indviklede regler, som bestemmer, hvordan resultatlisten for bestemte søgeord kommer til at se ud.

Algoritmen bedømmer relevans – relevansen af de hjemmesider, som er tilmeldt søgetjenesten, bestemmer hvornår og hvor hjemmesiden bliver vist. Jo større relevans, jo bedre placering. Relevansen sammensættes ud fra en masse forskellige faktorer, såsom placering af søgeord, link arkitektur, META- tags, kodning m.v. Og søgetjenesternes algoritmer er blevet så avanceret og intelligente, at de ikke kan ”snydes”.

Søgemaskine optimering handler derfor i højere grad om avanceret matematik end programmering – om evnen til at gennemskue søgetjenesternes algoritmer. Dét er i sig selv en besværlig opgave, som yderligere vanskeliggøres af, at søgetjenesterne hele tiden ændrer og justerer deres algoritmer. En sådan ændring af algoritmen vender med det samme op og ned på den resultatliste, som man får ved et givet søgeord. Derfor er søgemaskine optimering ikke en engangsforestilling men en lang og sej indsats, der aldrig slutter…

Søgetjenesterne på Internettet kan overordnet opdeles i to kategorier: Kataloger og robotter.

Katalogerne er registre over hjemmesider opdelt i forskellige emner/grupper. Disse kataloger bliver manuelt oprettet og vedligeholdt af rigtige, levende mennesker. Følgeligt er sådan kataloger ofte meget præcise, idet inddelingen har været gennem subjektiv vurdering inden man kan finde det på Internettet.

Søgemaskinerne er derimod store databaser over hjemmesider, som ud fra de forskellige algoritmer automatisk grupperes og listes på Internettet.

Både katalogerne og robotterne er vigtige, og ofte henvender de sig til en bestemt gruppe af brugere. Og bortset fra selve tilmeldingen af hjemmesiden, så hænger de to typer søgetjenester ofte tæt sam- men. Eksempelvis gør Jubii både brug af et katalog og en robot i deres søgetjeneste.

Søgemaskineoptimeringen

Markedet for søgemaskine optimeringen er desværre meget broget, og der findes et utal af virksomheder, som hovedløst kaster sig ud i søgemaskineoptimering eller SEO som det kaldes, sælger værdiløse løsninger til kunder, som har svært ved at gennemskue ydelserne.

Et eksempel, som de fleste virksomheder på et tidspunkt er blevet tilbudt, er tilmelding til flere tusinde søgemaskiner for nogle få hundrede kroner. En sådan ”bunke-tilmelding” skal man holde sig langt væk fra – i bedste fald er der blot tale om spild af penge, men det kan få langt værre konsekvenser:

 1. Når man bliver tilmeldt så mange søgetjenester (hvis de da overhovedet eksisterer), så kan man være helt sikker på, at tilmeldingerne foregår automatisk. Det opfatter mange søgetje- nester som en slags ”spam”, og det kan betyde at man bliver udelukket og blacklistet – også fra de seriøse søgetjenester!
 2. 99 procent af de søgetjenester man bliver tilmeldt har ingen som helst værdi – der findes in- ternationalt 10-12 søgetjenester og nationalt en god håndfuld søgetjenester, som er rele- vante at blive tilmeldt.
 3. Selve tilmeldingen til søgetjenesterne kan aldrig stå alene og giver i sig selv ingen resulta- ter. Den skal kobles med alle de andre elementer i en fornuftig søgemaskine optimering, som er beskrevet i det efterfølgende.

En rigtig søgemaskine optimering starter med et grundigt forarbejde, forsætter med en professionel implementering og slutter aldrig – men følges løbende op med vedligeholdelse, afrapportering og justeringer.

Herunder har vi beskrevet de vigtigste faser i den proces, som ligger bag easy-nets arbejde med søgemaskineoptimering.

FASE 1: FORANALYSE

Foranalysen går ud på at beskrive udgangspunktet for søgemaskine optimeringen – dels for at kunne måle effekten bagefter og dels for at fastlægge fundamentet for hele optimeringsprocessen.

Nogle af de vigtige spørgsmål i denne fase omfatter:

 • Hvor er hjemmesiden registreret i dag?
 • Hvilke søgeord satser man p.t. på?
 • Hvordan ligger hjemmesiden placeret på de valgte søgeord?Desuden omfatter denne fase også en indledende analyse af hjemmesidens struktur og opbygning med henblik på at vurdere, om den er optimalt forberedt for søgemaskine optimering. Udover nogle basale krav til hjemmesiden handler det også om at hjemmesiden er fri for tomme sider, døde links, manglende billeder m.v.
 • Specielt opbygningen af hjemmesiden har stor betydning for, hvor meget man kan få ud af søgemaskine optimeringen. Det er de færreste hjemmesider – også i den meget dyre ende – som fra starten er konstrueret og kodet på en søgemaskine-venlig måde.
 • Hjemmesider opbygget i frames (eller ram- mer), visse dynamiske hjemmesider, hjemmesider med meget grafik, flash, java eller javascript er allerede bagud fra starten, når det gælder søgemaskine optimering.Samtidig er en status på virksomhedens nuværende hjemmesides placering hos forskellige søgetjene- ster et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Forbavsende få virksomheder er klar over, hvordan de ligger på de forskellige søgemaskiner.

FASE 2: IDENTIFIKATION AF NØGLEORD

Valget af de nøgleord, som hele optimeringsprocessen drejer sig om, er en meget vigtig, men desvær- re også ofte en overset opgave. Søgemaskine optimeringen bliver aldrig bedre end de nøgleord, man har valgt – for hvis ingen bruger de valgte nøgleord som søgeord, så har de ingen værdi overhovedet!

At finde de rigtige nøgleord er en udfordring – selv nøgleord, som måske på papiret er rigtige, kan vise sig i praksis at være værdiløse eller urealistiske. Fx vil nøgleordet ”computer” være relevant for mange IT-virksomheder, men med mere end 20 millioner websites i resultatlisten på google.com er det skønne spildte kræfter, at komme først i den søgning. Samtidig er det et ord, som har betydning på flere sprog, hvilket gør det endnu mere uegnet som et nøgleord, man skal basere sin søgemaskine optimering på.

En væsentlig del af svaret på, hvilket nøgleord man skal vælge, ligger i svaret på et andet spørgsmål: Hvem man henvender sig til? Hvem er det, som man håber at få fat i med sin søgemaskine optimering? Og hvordan regner man med, at brugerne benytter søgetjenesterne? Er målgruppen erfarne Internet- brugere eller nybegyndere. Søger de på fagudtryk og bestemte termer eller søger de mere på sympto- mer og problemstillinger. Søger de på selve produktet/ydelsen eller mere på det, som produk- tet/ydelsen skal bruges til. Spørgsmålene er mange og svarene meget værdifulde.

Arbejdet med at finde gode nøgleord er som sagt en kompliceret opgave, og ofte er det bedste resul- tat en blanding af input fra:

 1. Egne forslag til gode nøgleord
 2. Potentielle brugeres forslag til nøgleord, som de forbinder med virksomheden eller virksom-hedens produkter/ydelser.
 3. Konkurrenters valg af nøgleord
 4. Tredjeparts vurdering af og forslag til relevante nøgleord

Nøgleordene skal efterfølgende vurderes og undersøges på nettet, så man undgår ord, der på papiret er rigtige, men i praksis vanskelige (jf. ovenfor). Herunder er en opdeling i primære og sekundære nøgleord en fordel.

Udover valg af nøgleord, handler det også om at lave mindre beskrivelser og appetitvækkere. Place- ringen på søgetjenesterne gør det nemlig ikke alene – nr. 9 på listen kan godt få flere klik end nr. 1, hvis siden virker mere indbydende. Og det sikrer man gennem den korte beskrivelse, som søgetjene- sterne præsenterer sammen med linket til hjemmesiden.

FASE 3: OPTIMERING AF HJEMMESIDEN

Når de relevante primære og sekundære nøgleord er fundet skal de implementeres på hjemmesiden, og hjemmesiden efterfølgende optimeres til søgemaskinerne. Kort og godt skal optimeringen af hjemmesiden sikre, at søgetjenesterne kan finde og læse siderne på hjemmesiden og at de finder det interessant.

Denne fase i optimeringsprocessen indeholder flere vigtige elementer:

 • Generel optimering af strukturen på hjemmesiden – det handler om at gøre siderne tilgæn- gelige, fjerne uhensigtsmæssige links m.v.
 • Optimere/forbedre kodningen på siderne – ofte er den bagvedliggende kode på hjemmesider primært optimeret til de brugere som kigger på siden, og ikke så meget til søgemaskinerne. Der gælder nemlig nogle helt bestemte regler, som er en forudsætning, men ikke en garanti, for en stærk søgemaskine optimering.
 • Udpegning af såkaldte ”target-sider” – enhver hjemmeside indeholder nogle særligt vigtige sider. Det kan være produktsider, kompetencebeskrivelser, nyheder, kontaktsider, formula- rer m.v. Det er disse sider, som optimeringsprocessen koncentreres om at lokke de besøgen- de ind på.
 • Opsætning af META-tags – det er en ubredt misforståelse, at nøglen til en optimal præsenta- tion på søgetjenesterne ligger i de skjulte META-tags på hjemmesiden. DET GØR DEN IKKE! Langt fra. META-tags kan være et godt supplement for søgetjenesterne, og naturligvis skal de være der – men at kaste søgemaskine optimeringen i hænderne på META-tags er overdre- vet.I slutningen af denne fase er hjemmesiden klargjort til selve optimeringen på søgetjenesterne.’

FASE 4: OPTIMERING TIL SØGETJENESTER

Selve optimeringen til søgetjenesterne omfatter tre primære opgaver:

 1. Udarbejdelse af informationssider
  Søgetjenesterne fungerer alle sammen forskelligt, og derfor vil resultaterne variere fra søge- tjeneste til søgetjeneste. En af de vigtigste elementer i en professionel søgemaskine optime- ring er udarbejdelse og implementering af såkaldte informationssider. Disse informationssi- der har til formål dels at være interessante for søgetjenesterne og dels at fungerer på tværs af søgetjenesternes forskelligheder. Informationssiderne fungerer som en slags ”skyggesider”, som brugerne ikke ser, men som leder søgetjenesterne hen til de ”rigtige” sider på hjemmesiden (typisk target-siderne).
 2. Opbygning af linkpopularitet / link pooling
  Ved linkpopularitet kigger man på de interne links på hjemmesiden samt de eksterne links til andre hjemmesider, og andre hjemmesiders link til din hjemmeside. Udgangspunktet er, at jo flere relevante hjemmesider, der linker til jeres side, jo flere relevante eksterne hjemmesi- der I linker til og jo bedre intern navigering I har, jo bedre placering vil man kunne opnå på søgetjenesterne. Desuden arbejder vi også aktivt med begrebet ”link pooling”.
 3. Tilmelding til søgetjenester
  Den sidste vigtige opgave i selve optimeringsprocessen er tilmeldingen til de søgetjenester – både søgemaskiner og kataloger – hvor man godt vil kunne findes. Tilmeldingen foregår ma- nuelt – på den måde sikrer man sig, at man har kontrol over tilmeldingen samt at søgetjene- sten tager imod tilmeldingen.

 FASE 5: VEDLIGEHOLDELSE OG AJOURFØRING

Noget af det første man skal sikre sig er, at hjemmesiden rent faktisk bliver optaget de steder, hvor man har tilmeldt sig. Det kan også være nødvendig med eftertilmeldinger, hvis man ikke bliver optaget med det samme.

Herefter skal man også sikre sig, at de ”crawlers” søgetjenesterne sender rundt og tjekker oplysninger på de tilmeldte hjemmesider også kommer forbi ens egen hjemmeside. Her er det også vigtigt at kunne identificere de ”crawlers”, som kommer forbi – de hedder nemlig stort set aldrig det samme, som selve søgetjenesten.

Søgetjenesterne ændrer som tidligere nævnt ofte deres algoritmer, og hvis man ikke hele tiden er ajour med de seneste ændringer, så kan gode placeringer hurtigt bliver til dårlige.

En anden vigtig del af den løbende vedligeholdelse og ajourføring af søgemaskine optimeringen er evalueringen af arbejdet. Det handler om at vurdere relevansen af de valgte nøgleord – nogle viser sig at være gode, andre mindre gode. Desuden præsenteres rapporter om placeringen, forbedringer m.v.